media

2009 – Galerie Kotelna – http://www.ricansko.info/clanky/vystava-prelety-v-ricanske-galerii-kotelna
Galerie KOTELNA – www.galeriekotelna.cz

2009 – Barevné vize z Prahy se představují Berlínu, 3. 10. 2009 12:07, autor: ČT24


http://www.kunstmagazinberlin.de/images/magazin/KUNST_0909_webversion.pdf
Barevné vize z Prahy
Berlín/Praha – V rámci Roku české kultury v berlínském Kleisthausu si mohu jeho návštěvníci prohlédnout výstavu děl tří současných českých výtvarníků, kteří se pregnantním způsobem zabývají fenoménem barvy: Lindy Klimentové, Mirka Kaufmana a Jiřího Votruby. Výstava, která je společným projektem německého Úřadu spolkové zmocněnkyně pro záležitosti postižených občanů a Českého centra Berlín, probíhá do 27. listopadu 2009.

Linda Klimentová (nar. 1977) ukazuje cyklus Hasta la vista!, ke kterému ji inspiroval studijní pobyt ve Španělsku. Cyklus je nesen atmosférickým vnímáním nového prostředí, intenzitou světla a jasem barev. Linda Klimentová se ve svých obrazech koncentruje nejprve na hru světla ve svém pokoji, poté pozoruje život na ulici a městskou architekturu a nakonec přechází ke krajině. Její obrazy jsou jakýmsi cestovním deníkem, který pomocí barev zachycuje atmosféru daného okamžiku a jeho emocionální působení.

Mirek Kaufman / Pohyblivé písky
Mirek Kaufman (nar. 1963) prezentuje svůj nový cyklus Pohyblivé písky. Malíř se nechává při malování vést barvami, jeho obrazy jimi žijí. Z vnitřních pocitů a vnějších podnětů vytváří vlastní výtvarný kosmos, který se neustále obměňuje a nově definuje: z intenzity barev a jejich energií, z abstraktních prvků a konkrétních forem.

Jiří Votruba / Hirozumi Tanaka
Jiří Votruba (nar. 1946) v sérii Global Portrait zachycuje osoby různých profesí české společnosti a ty, které potkal na svých cestách v zahraničí. V sebejistých pózách ukazují bezstarostnost, povrchnost a vlastní důležitost. Přebírají hodnotové představy a normy světa reklamy. Votruba ve svých obrazech používá výrazových prostředků reklamy: jasné, zářivé barvy, plošné zobrazení a silné obrysové linie. Do obrazu zasazuje také texty a nápisy, čímž dosahuje silného vizuálního účinku.

Simona Mehnert
Tschechisches zentrum Berlin

2009 – Ateliér * At. č. 4/ 09 * Tři Tahy

Úryvek z textu K. Jirkalové, redaktorka Art and Antique * Třemi tahy – Galerie Beseda v Ostravě

Třemi tahy

Galerie Beseda v Ostravě

Linda Klimentová (1977), Lucie Skřivánková (1982), Iva Skřivánková (????). Tři malířky, tři různé pohledy, tři odlišné rukopisy. Všechny tři strávili kratší či delší čas v ateliéru Michala Rittsteina na pražské AVU, ale v jejich práci se to odrazilo jen nepřímo: snad v odvaze k práci s barvou, možná ve schopnosti vtělit do obrazu velké množství energie, určitě ve svobodě vidět a vybírat ze složitého komplexu skutečnosti jen to, co je pro ně osobně důležité. Každá z nich tak na plátně konstruuje fikční svět zcela odlišným způsobem. Lucii Skřivánkovou a Lindu Klimentovou zajímá místo; ale zatímco Lucie si všímá hmoty a prostoru, Linda vidí spíše intenzitu světla a stínu. Obrazy Ivy Skřivánkové naproti tomu reflektují sociální situaci, místo tu jen pomáhá definovat vztah mezi postavami. 

Text Jiří Pometlo * TŘI TAHY – Ostrava, Galerie Beseda, 15.1. – 27.2.2009

Položíme-li si otázku, co spojuje mladé umělkyně, vystavující v současnosti v ostravské galerii Beseda, nalezneme několik souvislostí. V případě formálního vyjadřování všechny tyto malířky používají klasické médium závěsného obrazu, konkrétněji – dnes již taky spíše „tradiční“- malbu akrylovými barvami. Pokud jde o proces osvojování si výtvarných dovedností, pak všechny prošly školením u prof. Michaela Rittsteina, ale zde zjišťujeme, že s touto zkušeností nakládají každá po svém, což dosvědčuje jejich uměleckou vyzrálost a také skutečnost, že v ateliéru Michaela Rittsteina mohou posluchači plně rozvíjet odlišné koncepty tvorby. Nejzávažněji se tak jeví souvislost významová a to totiž ta, že umělkyně svébytným způsobem rozpracovávají a sledují fenomén času. Žádné umělecké dílo přirozeně časový rozměr nemůže zcela pominout, zde však můžeme sledovat zacílení na tento rozměr, který tyto malířky sledují z odlišných úhlů pohledu, daných jejich uměleckým naturelem a vyjadřováním.

Linda Klimentová

U Lindy Klimentové můžeme sledovat moment jakého pozastavování času ve starším cyklu obrazů Hasta la Vista!, inspirovaném jejími studijními pobyty ve Španělsku, kdy sleduje architekturu města z nejrůznějších pohledů. Sledujeme zde jisté umrtvování času, připomínající metafysickou malbu Giorgia de Chirica, nejvýrazněji na obraze Moment (2007), kde mezi čistými tektonickými tvary vidíme odeznívat sluneční žár. V letošním cyklu Přelety sleduje Linda Klimentová nezcela jasně čitelný kubický předmět v různé míře odstupu. Na rozdíl od předchozího cyklu malířka ladí tyto obrazy do studených barev a setkáváme se zde s citacemi široké škály různých malířských pojetí, respektive stylů. Kupříkladu na obraze Odlet můžeme sledujeme onen předmět konstruktivisticky pojatý a z většího odstupu, z bližší vzdálenosti jej můžeme vidět na obraze Konec léta, ve které můžeme nahlédnout dovnitř a spatřit zde vznášející se fragmenty lidských figur a tím pádem zde autorka cituje surrealismus. V těchto různých zaostřeních na předmět, jehož identitu autorka pouze decentně poodhaluje, vytváří její cyklus i dojem postupného přibližování se a odhalování tajemství. Divák tak může nahlédnout i do vnitřního prostoru levitujícího tvaru v naivisticky pojatém Večeru.

2007 – Literární noviny 17.9.: “Dvě linie dvou autorek”, autorka K. Tučková

2007 – Atelier říjen, “Dvě linie”, autorka K. Tučková

2006 – Radio Vltava 11.4.: rozhovor „Z obrazu ven“, redaktor Karel Oujezdský
http://artycok.tv/lang/cs-cz/z-obrazu-ven/17

2006 – 9.9.Lidové noviny, Orientace Salon

Copyright © 2010 – 2020 Linda Klimentová